Projektai

KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras kartu su partneriais įgyvendina įvairius projektus. Jų tikslai glaudžiai siejasi su centro veiklomis skatinant technologijų vystymąsi, mokslo populiarinimą, antreprenerystę bei jaunojo verslo skatinimą.

Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui (LT-PL CooPlatform) Nr. LT-PL-1R-048

Pagrindinis koordinatorius KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Partneriai
 • Alytaus Kolegija
 • Tauragės rajono savivaldybė
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • Balstogės technikos universitetas
 • Mokslo ir Technologijų Parkas Lenkija-Rytai Suvalkuose
Tikslas

Projekto veiklos yra skirtos gerinti verslo paramos organizacijų teikiamų paslaugų kokybę dalinantis gerąja patirtimi ir žiniomis tarp Bendradarbiavimo programoje dalyvaujančių verslo paramos organizacijų ir apmokant verslo organizacijų paramos personalą, kad jis būtų pakankamai kompetentingas teikti kokybiškas paslaugas naujiems verslininkams, konsultuoti jaunimą ir kitus visuomenės narius.

(Sukurti platformą, skirtą tobulinti versliškumo ir asmeninius įgūdžius, siekiant paskatinti regionų, verslo ir ekonomikos augimą.)

Apie programą:

INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa yra 2007-2013 m. Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tęsinys. Programos tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondas
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2017 02 01
 • Pabaiga 2018 07 31
Tikslinė grupė Jaunimas, kurio tikslas kurti verslą, Suaugusieji („sidabriniai antrepreneriai“), kurių tikslas sukurti verslą, mažos ir vidutinės įmonės, visuomenės dalis, besidominti verslo kūrimu ir vystymu.
Veiklos turinys Projekto veiklos yra skirtos gerinti verslo paramos organizacijų teikiamų paslaugų kokybę. To bus siekiama dalinantis žiniomis ir gerąja patirtimi tarp Bendradarbiavimo Programoje (toliau – BP) dalyvaujančių verslo paramos organizacijų ir apmokant verslo paramos organizacijų personalą, kad jis būtų pakankamai kompetentingas teikti kokybiškas paslaugas naujiems verslininkams, konsultuoti jaunimą ir kitus visuomenės narius. Bus siekiama išauginti kokybę ir kiekybę naujai įkurtų inovatyvių verslo vienetų ir paskatinti BP regionų ekonomikos augimą. Tokio tipo paslaugų poreikis yra gana didelis, nes tai padeda jaunam verslininkui (kartais studentui) sėkmingai tapti stipriu verslininku. Išsilaikymas rinkoje, kurioje yra stipri konkurencija, yra labai svarbus ir patariamoji verslo paramos organizacijų pagalba yra labai naudinga. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp projektų partnerių iš skirtingų vietovių ir organizacijų (universitetų, savivaldybės, mokslo ir technologijų parkų, pramonės rūmų) sukurs LT – PL BP, kurioje visuomenė bus atviresnė, galinti sėkmingai ir tvariai bendradarbiauti ir taip prisidėti prie teigiamų visuomenės pokyčių.

„Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)“ Projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006

Pagrindinis koordinatorius Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Partneriai
 • VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • VšĮ Klaipėdos universitetas
 • VšĮ Kauno technologijos universitetas
 • VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas
 • VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ „Technopolis“
 • VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
 • VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
 • VšĮ Vilniaus universitetas
 • VšĮ Vilniaus universiteto
 • Tarptautinio verslo mokykla
 • VšĮ Saulėtekio slėnis
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas
Tikslas Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.
Finansuoja Europos regioninės plėtros ir Europos socialinis fondas
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2013 m. spalio 1 d.
 • Pabaiga 2015 m. rugsėjo 30 d.
Tikslinė grupė Studentai, doktorantai, mokslininkai, tyrėjai, mokslo ir technologijų parkų darbuotojai.
Veiklos turinys

Mokslo ir studijų institucijose vykdoma daug technologinių tyrimų, tačiau jų rezultatai ir verslo idėjos dažnai nėra realizuojamos dėl žinių ir verslumo gebėjimų trūkumo. Rizikos kapitalo fondai, verslo angelai bei verslo akseleratoriai, siekdami sumažinti savo verslo riziką, stengiasi investuoti į vėlesnės stadijos mažas ir vidutines įmones, gebančias pademonstruoti jau realų gyvybingą produktą.

Nepakankamas verslo idėjų srauto užtikrinimas yra viena iš pagrindinių kliūčių sėkmingam naujų inovatyvių verslų plėtojimui. Verslo idėjų nepakankamas realizavimas yra sąlygotas menko akseleratorių bei mokslo ir technologijų parkų bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis bei tarpusavio pasitikėjimo nebuvimo.

Projektu „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ siekiama stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, t.y. užtikrinti, kad  studentų, doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų (kurių Lietuvoje yra virš 200 tūkst.) kuriamos novatoriškos, technologijomis grįstos verslo idėjos būtų komercializuojamos, bendradarbiaujant su visais Lietuvos ir užsienio inovacijų ekosistemos dalyviais.

Pagrindinis projekto uždavinys – sudaryti galimybes studentams, doktorantams, jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, ekspertų bei mentorių suteiktų konsultacijų pagalba, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus bei gauti lengvatines sąlygas toliau plėtojant ir vystant verslus.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti ilgalaikiai ryšiai tarp mokslo ir studijų institucijų bei mokslo ir technologijų parkų, kas suteiks galimybę ir toliau skatinti studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų verslumą, generuoti idėjas ir kurti naujus verslus.

„Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“ Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007

Pagrindinis koordinatorius KTU Inovacijų ir verslo centras
Partneriai
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
 • Fizinių ir technologijos mokslų centras,
 • Lietuvos inovacijų centras,
 • KTU regioniniu mokslo parkas,
 • Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija,
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Tikslas

Sukurti tikslinių grupių gebėjimo perduoti žinias ir technologijas tęstinio ugdymo pagrindus. Šiame procese labai svarbu perimti užsienio šalių patirtį ir turėti galimybę praktiškai susipažinti su esamais žinių ir technologijų perdavimo modeliais.

Numatyta, kad projekte aktyviai dalyvaus Lietuvos partneriai, ir tai leis sukurti Lietuvai tinkamą optimalų žinių ir technologijų perdavimo modelį.

Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2012 m. vasario 1 d.
 • Pabaiga 2014 m. liepos 31 d.
Tikslinė grupė II ir III pakopų studentai, mokslininkai, tyrėjai, mokslo ir technologijų parkų darbuotojai, asociacijų nariai ir darbuotojai, viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojai.
Veiklos turinys

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos stokoja sisteminio požiūrio į žinių ir technologijų perdavimo (ŽTP) procesą. Jose dažniausiai nėra struktūrinių padalinių, atsakingų už šios funkcijos įgyvendinimą.

ŽTP procesas vyksta neorganizuotai, neatitinka tarptautinės praktikos, jo mastas yra nepakankamas. Kompetencijos stokoja ne tik už žinių ir technologijų perdavimą atsakingi darbuotojai (ŽTPD), bet ir mokslininkai bei tyrėjai (MT).

Gebėjimams stiprinti bus taikomi inovatyvūs andragogikos metodai, mokymo procesas vyks patrauklioje aplinkoje, nedidelėse grupėse, ir tai užtikrins jo interaktyvumą. Svarbu sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui, tarpasmeninės tinklaveikos formavimosi procesui.

Išskirtinis projekto bruožas yra tai, kad be teorinio žinių perteikimo seminaruose numatyta įgytas žinias taikyti praktikoje- įgyvendinti žinių ir technologijų perdavimo projektus ir surengti geriausių projektų konkursą.

Šiame procese aktyviai dalyvaus ir naujieji žinių ir technologijų perdavimo projektą vykdantys darbuotojai. Projekto vykdymo metu mokslo ir studijų institucijų internetinėse svetainėse bus paskelbtas jų taikomojo pobūdžio kompetenciją iliustruojantis modulis bei sukurtos sąsajos su tarptautiniais inovacijų plėtros tinklais.

Tai sudarys sąlygas verslui lengviau rasti reikiamą kompetenciją bei sustiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

„Intelektualaus verslo laboratorija (Inolaboratorija)“ Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002

Pagrindinis koordinatorius Lietuvos inovacijų centras
Partneriai
 • Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“,
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija,
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis“,
 • VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas“,
 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“,
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“,
 • VŠĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“,
 • VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“,
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“,
 • VšĮ „Technopolis“,
 • Aleksandro Stulginskio universitetas,
 • Vilniaus universitetas,
 • Kauno technologijų universitetas,
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Tikslas Skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2011 m. gruodžio 22 d.
 • Pabaiga 2014 m. birželio 22 d.
Tikslinė grupė II ir III pakopų studentai, mokslininkai, tyrėjai.
Veiklos turinys Mokslininkų ir tyrėjų verslumo skatinimo priemonės projekte bus realizuojamos, remiantis praktinio pažinimo ir andragogikos principais, bei integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, verslumo skatinimo ir technologijų perdavimo srityse. Praktinis lavinimo proceso akcentas – interaktyvaus pobūdžio seminarai/pratybos, simuliacinės ir pažintinės taikomojo pobūdžio praktikos, patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio konsultacijos – įgalins suformuoti praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius trijose verslumo dimensijose: (I) „Žinių naudojimas“. Verslumas partnerystėje: darbuotojas – darbdavys; (II) „Žinių perdavimas“. Verslumas partnerystėje: Žinių kūrėjas – Žinių perėmėjas; (III) „Žinių pavertimas produktu“. Verslumas partnerystėje: vadovas – pavaldinys.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku