Projektai

KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras kartu su partneriais įgyvendina įvairius projektus. Jų tikslai glaudžiai siejasi su centro veiklomis skatinant technologijų vystymąsi, mokslo populiarinimą, antreprenerystę bei jaunojo verslo skatinimą.

Interreg V-A Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Paramos verslui sistemos akceleravimas” (ACCESS), projekto Nr. LT-PL-4R-301

Pagrindinis koordinatorius KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Partneriai
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai,
 • Balstogės technologijos universitetas
 • Balstogės funkcinės zonos asociacija
Tikslas Gerinti verslo paramos paslaugas Kauno, Marijampolės regionuose Lietuvoje, Suvalkų ir Balstogės subregionuose Lenkijoje taip prisidedant prie verslo kūrimo, vystymo, inovacijų regionuose bei bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimo.
 1. Verslo, verslumo, startuolių ekosistemos vystymo spartinimas
 2. Ankstyvos stadijos verslo, startuolių pre-akceleravimo programos sukūrimas ir išbandymas.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2020 birželio 1 d.
 • Pabaiga 2021 lapkričio 30 d.
Tikslinė grupė
 • Darbingo amžiaus, norintys sukurti savo verslą, žmonės;
 • Augimo galimybių ieškančios MVĮ;
 • Verslininkai, norintys investuoti į kitus verslo subjektus;
 • Verslo paramos organizacijų regionuose atstovai.
Veiklos turinys Projektu siekiama gerinti verslo paramos paslaugas Kauno, Marijampolės regionuose Lietuvoje, Suvalkų ir Balstogės subregionuose Lenkijoje taip prisidedant prie verslo kūrimo, vystymo, inovacijų regionuose bei bendradarbiavimo tarp institucijų gerinimo. Kauno technologijos universitetas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Balstogės technologijos universitetas, Balstogės funkcinės zonos asociacijos valdybos biuras sutelkė pastangas 1. Verslo, verslumo, startuolių ekosistemos vystymo spartinimui, stiprinant ekosistemų plėtra suinteresuotųjų institucijų įgūdžius, įtraukiant suinteresuotąsias institucijas į ekosistemos kūrimą, geresnį vystymosi vertinimą, siekiant priimti duomenimis grįstus strateginius sprendimus; prisidedant prie naujų ankstyvojo etapo investicijų verslo finansavimo galimybių projekto veiklos regionuose kūrimo. 2. Ankstyvos stadijos verslo, startuolių pre-akceleravimo programos sukūrimui ir išbandymui, apimant konsultacijų teikimą, geros verslo steigimo praktikos bei jungtinius geros verslo įmonių plėtros praktikos mokymus, skirtus regionų jaunimui, suaugusiesiems, vyresnio amžiaus verslininkams, visiems norintiems kuri savo verslą, ar MVĮ sėkmingų idėjų augimo skatinimui, interaktyvius internetinius pre-akceleravimo programos kursus atnaujintoje istartup.eu platformoje ir partnerių verslininkystės specialistų įgūdžių stiprinimą. Projekto rezultatai bus apibendrinti jungtiniame baigiamajame renginyje.

„Universiteto MTEP produktų komercinimo plėtra ir antreprenerystės vystymas“, projekto Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0001

Pagrindinis koordinatorius KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Tikslas Didinti Kauno technologijos universiteto MTEP produktų komercinimo mastą, kokybiškai parengiant ir pristatant didžiausią potencialą turinčius Universiteto vystomus MTEP produktus Lietuvos ir užsienio rinkose.
Finansuojama Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 13.1.1-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2021 m. balandžio 27 d.
 • Pabaiga 2023 m. gruodžio 31 d.
Tikslinė grupė Žinių ir technologijų perdavimo veiklas vykdantys specialistai.
Veiklos turinys Įgyvendinant projekto veiklas bus siekiama efektyviai ir kokybiškai pristatyti didžiausią potencialą turinčius Universiteto vystomus MTEP produktus, pasitelkiant ekspertines konsultacijas, tinkamą reprezentacijos paruošimą ir aktyviai įsitraukiant į tarptautinių organizacijų tinklų veiklas ir taip pat atrandant naujas komercializavimui rinkas.
Taip pat bus siekiama efektyvaus ir kokybiško MTEP produktų komercializavimo proceso optimizavimo ir užtikrinimo, taikant kokybės vadybos sistemų reikalavimus.
 

„CREAzone 2.0“ Projekto Nr. LLI 186

Pagrindinis koordinatorius KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Partneriai
 • Lietuvos verslo konfederacija,
 • Latvijos pramonės ir prekybos rūmai,
 • Ventspilio kolegija.
Tikslas Sukurti naujas verslo galimybes tradicinėse Lietuvos-Latvijos pasienio regiono pramonės šakose, remiantis žinių ekonomikos įgalintomis verslo idėjomis pagal CREAzone metodiką;
Sudaryti suinteresuotų subjektų, kurie yra pasiryžę sukurti ilgalaikį bendradarbiavimą skatinant jaunimo verslumą, sąjungą.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2018 m. balandžio 1 d.
 • Pabaiga 2020 m. kovo 31 d.
Tikslinė grupė
 • Jauni žmonės, turintys verslo idėją ir norintys ją įgyvendinti;
 • Tradicinių verslų atstovai, siekiantys inovuoti vystomą verslą;
 • Mentoriai, pasiryžę dalintis turima patirtimi su projekto dalyviais.
Veiklos turinys Projekto veiklomis siekiama sujungti žinių ekonomikos įgalintas šiuolaikiškas verslo idėjas ir tradicinių industrijų verslo modelius, sukuriant perspektyvius verslus ir užtikrinant tvarų užimtumo augimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Pasitelkiant projekto CREAzone 1.0 taikytą ir patobulintą metodiką, stengiamasi prisidėti prie neproporcingai didelio nedarbo lygio (lyginant su didžiaisiais miestais); ypač jaunimo tarpe, mažinimo tiksliniuose programos regionuose. Skatinant jaunimo verslumą, motyvuojant jaunus žmones atrasti neišnaudotą vietinių sektorių potencialą, suteikiant įvairiapusę pagalbą, konsultacijas, mokymus, siekiama sukurti naujus gyvybingus verslus ir užtikrinti darbo vietas tikslinių regionų žmonėms.

„Universiteto mokslo žinių ir technologijų perdavimo veiklos stiprinimas ir plėtra“ Projekto Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0020

Pagrindinis koordinatorius KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Tikslas Projekte, remiantis gerąja užsienio valstybių patirtimi, siekiama identifikuoti ir išgryninti efektyviausius technologijų perdavimo ir komercializavimo veiklos modelius, sustiprinti ir išplėsti projekto tikslinių sričių – žinių ir technologijų perdavimo, IN apsaugos ir valdymo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo – veiklas ir sustiprinti MTEP specialistų kompetencijas žinių ir technologijų perdavimo srityje.
Finansuojama Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2018 m. vasario 1 d.
 • Pabaiga 2021 m. sausio 31 d.
Tikslinė grupė Žinių ir technologijų perdavimo veiklas vykdantys specialistai.
Veiklos turinys Projekto veiklomis siekiama užtikrinti užsienio šalių patirties perėmimą, procesų suvokimą bei galimybę praktiškai susipažinti su veikiančiais technologijų perdavimo modeliais kitose šalyse, taip didinant generuojamą vertę ir prisidedant prie inovatyviomis žiniomis paremtos ekonomikos kūrimo, verslo ir valstybės konkurencingumo didinimo Lietuvoje. Žinių ir technologijų perdavimo specialistai dalyvaus renginiuose ir mokymuose, vyks į komandiruotes Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaus gerosios patirties perėmimo vizituose, tarptautinių organizacijų veiklose – tai įgalins betarpišką patirties perteikimą procesų metu. Projekto eigoje technologijų perdavimo komanda pasipildys naujais nariais, taip užtikrinant veiklų tęstinumą ir plėtrą.

Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui (LT-PL CooPlatform) Nr. LT-PL-1R-048

Pagrindinis koordinatorius KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Partneriai
 • Alytaus Kolegija
 • Tauragės rajono savivaldybė
 • Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
 • Balstogės technikos universitetas
 • Mokslo ir Technologijų Parkas Lenkija-Rytai Suvalkuose
Tikslas

Projekto veiklos yra skirtos gerinti verslo paramos organizacijų teikiamų paslaugų kokybę dalinantis gerąja patirtimi ir žiniomis tarp Bendradarbiavimo programoje dalyvaujančių verslo paramos organizacijų ir apmokant verslo organizacijų paramos personalą, kad jis būtų pakankamai kompetentingas teikti kokybiškas paslaugas naujiems verslininkams, konsultuoti jaunimą ir kitus visuomenės narius.

(Sukurti platformą, skirtą tobulinti versliškumo ir asmeninius įgūdžius, siekiant paskatinti regionų, verslo ir ekonomikos augimą.)

Apie programą:

INTERREG V-A Lietuvos – Lenkijos programa yra 2007-2013 m. Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tęsinys. Programos tikslas – prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Finansuojama Europos regioninės plėtros fondas
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2017 02 01
 • Pabaiga 2018 07 31
Tikslinė grupė Jaunimas, kurio tikslas kurti verslą, Suaugusieji („sidabriniai antrepreneriai“), kurių tikslas sukurti verslą, mažos ir vidutinės įmonės, visuomenės dalis, besidominti verslo kūrimu ir vystymu.
Veiklos turinys Projekto veiklos yra skirtos gerinti verslo paramos organizacijų teikiamų paslaugų kokybę. To bus siekiama dalinantis žiniomis ir gerąja patirtimi tarp Bendradarbiavimo Programoje (toliau – BP) dalyvaujančių verslo paramos organizacijų ir apmokant verslo paramos organizacijų personalą, kad jis būtų pakankamai kompetentingas teikti kokybiškas paslaugas naujiems verslininkams, konsultuoti jaunimą ir kitus visuomenės narius. Bus siekiama išauginti kokybę ir kiekybę naujai įkurtų inovatyvių verslo vienetų ir paskatinti BP regionų ekonomikos augimą. Tokio tipo paslaugų poreikis yra gana didelis, nes tai padeda jaunam verslininkui (kartais studentui) sėkmingai tapti stipriu verslininku. Išsilaikymas rinkoje, kurioje yra stipri konkurencija, yra labai svarbus ir patariamoji verslo paramos organizacijų pagalba yra labai naudinga. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp projektų partnerių iš skirtingų vietovių ir organizacijų (universitetų, savivaldybės, mokslo ir technologijų parkų, pramonės rūmų) sukurs LT – PL BP, kurioje visuomenė bus atviresnė, galinti sėkmingai ir tvariai bendradarbiauti ir taip prisidėti prie teigiamų visuomenės pokyčių.

„Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“ Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007

Pagrindinis koordinatorius KTU Inovacijų ir verslo centras
Partneriai
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,
 • Fizinių ir technologijos mokslų centras,
 • Lietuvos inovacijų centras,
 • KTU regioniniu mokslo parkas,
 • Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacija,
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras,
 • Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
Tikslas

Sukurti tikslinių grupių gebėjimo perduoti žinias ir technologijas tęstinio ugdymo pagrindus. Šiame procese labai svarbu perimti užsienio šalių patirtį ir turėti galimybę praktiškai susipažinti su esamais žinių ir technologijų perdavimo modeliais.

Numatyta, kad projekte aktyviai dalyvaus Lietuvos partneriai, ir tai leis sukurti Lietuvai tinkamą optimalų žinių ir technologijų perdavimo modelį.

Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2012 m. vasario 1 d.
 • Pabaiga 2014 m. liepos 31 d.
Tikslinė grupė II ir III pakopų studentai, mokslininkai, tyrėjai, mokslo ir technologijų parkų darbuotojai, asociacijų nariai ir darbuotojai, viešųjų ir biudžetinių įstaigų darbuotojai.
Veiklos turinys

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos stokoja sisteminio požiūrio į žinių ir technologijų perdavimo (ŽTP) procesą. Jose dažniausiai nėra struktūrinių padalinių, atsakingų už šios funkcijos įgyvendinimą.

ŽTP procesas vyksta neorganizuotai, neatitinka tarptautinės praktikos, jo mastas yra nepakankamas. Kompetencijos stokoja ne tik už žinių ir technologijų perdavimą atsakingi darbuotojai (ŽTPD), bet ir mokslininkai bei tyrėjai (MT).

Gebėjimams stiprinti bus taikomi inovatyvūs andragogikos metodai, mokymo procesas vyks patrauklioje aplinkoje, nedidelėse grupėse, ir tai užtikrins jo interaktyvumą. Svarbu sudaryti sąlygas neformaliam bendravimui, tarpasmeninės tinklaveikos formavimosi procesui.

Išskirtinis projekto bruožas yra tai, kad be teorinio žinių perteikimo seminaruose numatyta įgytas žinias taikyti praktikoje- įgyvendinti žinių ir technologijų perdavimo projektus ir surengti geriausių projektų konkursą.

Šiame procese aktyviai dalyvaus ir naujieji žinių ir technologijų perdavimo projektą vykdantys darbuotojai. Projekto vykdymo metu mokslo ir studijų institucijų internetinėse svetainėse bus paskelbtas jų taikomojo pobūdžio kompetenciją iliustruojantis modulis bei sukurtos sąsajos su tarptautiniais inovacijų plėtros tinklais.

Tai sudarys sąlygas verslui lengviau rasti reikiamą kompetenciją bei sustiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

„Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)“ Projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006

Pagrindinis koordinatorius Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)
Partneriai
 • VšĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • VšĮ Klaipėdos universitetas
 • VšĮ Kauno technologijos universitetas
 • VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas
 • VšĮ Vytauto Didžiojo universitetas
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
 • VšĮ „Technopolis“
 • VšĮ Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas
 • VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • Lietuvos energetikos institutas
 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas
 • VšĮ Vilniaus universitetas
 • VšĮ Vilniaus universiteto
 • Tarptautinio verslo mokykla
 • VšĮ Saulėtekio slėnis
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas
 • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas
Tikslas Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.
Finansuoja Europos regioninės plėtros ir Europos socialinis fondas
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2013 m. spalio 1 d.
 • Pabaiga 2015 m. rugsėjo 30 d.
Tikslinė grupė Studentai, doktorantai, mokslininkai, tyrėjai, mokslo ir technologijų parkų darbuotojai.
Veiklos turinys

Mokslo ir studijų institucijose vykdoma daug technologinių tyrimų, tačiau jų rezultatai ir verslo idėjos dažnai nėra realizuojamos dėl žinių ir verslumo gebėjimų trūkumo. Rizikos kapitalo fondai, verslo angelai bei verslo akseleratoriai, siekdami sumažinti savo verslo riziką, stengiasi investuoti į vėlesnės stadijos mažas ir vidutines įmones, gebančias pademonstruoti jau realų gyvybingą produktą.

Nepakankamas verslo idėjų srauto užtikrinimas yra viena iš pagrindinių kliūčių sėkmingam naujų inovatyvių verslų plėtojimui. Verslo idėjų nepakankamas realizavimas yra sąlygotas menko akseleratorių bei mokslo ir technologijų parkų bendradarbiavimo su mokslo ir studijų institucijomis bei tarpusavio pasitikėjimo nebuvimo.

Projektu „Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas“ siekiama stiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, t.y. užtikrinti, kad  studentų, doktorantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų (kurių Lietuvoje yra virš 200 tūkst.) kuriamos novatoriškos, technologijomis grįstos verslo idėjos būtų komercializuojamos, bendradarbiaujant su visais Lietuvos ir užsienio inovacijų ekosistemos dalyviais.

Pagrindinis projekto uždavinys – sudaryti galimybes studentams, doktorantams, jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, ekspertų bei mentorių suteiktų konsultacijų pagalba, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus bei gauti lengvatines sąlygas toliau plėtojant ir vystant verslus.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti ilgalaikiai ryšiai tarp mokslo ir studijų institucijų bei mokslo ir technologijų parkų, kas suteiks galimybę ir toliau skatinti studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų verslumą, generuoti idėjas ir kurti naujus verslus.

„Intelektualaus verslo laboratorija (Inolaboratorija)“ Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-002

Pagrindinis koordinatorius Lietuvos inovacijų centras
Partneriai
 • Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“,
 • Lietuvos pramonininkų konfederacija,
 • VšĮ „Saulėtekio slėnis“,
 • VšĮ „KTU regioninis mokslo parkas“,
 • VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“,
 • VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“,
 • VŠĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“,
 • VšĮ „Panevėžio mokslo ir technologijų parkas“,
 • VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“,
 • VšĮ „Technopolis“,
 • Aleksandro Stulginskio universitetas,
 • Vilniaus universitetas,
 • Kauno technologijų universitetas,
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
Tikslas Skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2011 m. gruodžio 22 d.
 • Pabaiga 2014 m. birželio 22 d.
Tikslinė grupė II ir III pakopų studentai, mokslininkai, tyrėjai.
Veiklos turinys Mokslininkų ir tyrėjų verslumo skatinimo priemonės projekte bus realizuojamos, remiantis praktinio pažinimo ir andragogikos principais, bei integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, verslumo skatinimo ir technologijų perdavimo srityse. Praktinis lavinimo proceso akcentas – interaktyvaus pobūdžio seminarai/pratybos, simuliacinės ir pažintinės taikomojo pobūdžio praktikos, patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio konsultacijos – įgalins suformuoti praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius trijose verslumo dimensijose: (I) „Žinių naudojimas“. Verslumas partnerystėje: darbuotojas – darbdavys; (II) „Žinių perdavimas“. Verslumas partnerystėje: Žinių kūrėjas – Žinių perėmėjas; (III) „Žinių pavertimas produktu“. Verslumas partnerystėje: vadovas – pavaldinys.

„Industry 4.0 Lab platforma: DI4LithuanianID“, projekto Nr. 02-016-P-0003

Projekto vertė  3 210 968 Eur
Projekto vykdytojas VšĮ Inovacijų agentūra
Projekto koordinatorius Kauno technologijos universitetas
Partneriai
 • VšĮ Intechcentras
 • Mykolo Riomerio universitetas
 • UAB „NRD CS“
 • UAB „ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas“
 • Asociacija Infobalt
 • Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA
 • UAB „Oixio“
 • Klaipėdos universitetas
 • Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
 • Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • UAB „Blue Bridge Code“
 • UAB „Uosto Verslo Centras“
Tikslas Teikti inovacijų konsultavimo ir paramos paslaugas skaitmenizacijos ir žaliojo perėjimo srityje bei taip prisidėti prie Lietuvos inovacijų ekosistemos konkurencingumo pasaulyje. Europos skaitmeninis inovacijų centras dirbs šiuose sektoriuose: gamybos, FinTech, sveikatos priežiūra ir biotechnologijos, IRT ir viešajame sektoriuje.Pagrindinės kompetencijos: dirbtinis intelektas, kibernetinis saugumas, didieji duomenys, robotika, daiktų internetas, virtuali realybė, automatizavimas.
Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2022 m. lapkričio 1 d.
 • Pabaiga 2025 m. gruodžio 30 d.
Pagrindinės veiklos Paslaugos bus skirstomos į keturias kategorijas, pagal kurias konsorciumo nariai konsultuos į juos besikreipiančias įmones bei viešąsias organizacijas. Pirmoji paslaugų grupė – testavimo prieš investuojant, kuri leis atlikti eksperimentus, susikurti prototipus ir kt., antroji – skaitmeninių įgūdžių ir mokymų organizavimo, trečioji – finansavimo ir investicijų pritraukimo bei ketvirtoji – inovacijų ekosistemos ir tinklaveikos paslaugų grupė.
Interneto svetainė  https://di4lithuanianid.com/lt
           

Parama mokslo, asocijuotų verslo struktūrų narystei ir veiklai tarptautiniuose tinkluose, generuojančiuose iniciatyvas ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ tematikas
Paraiškos nr. 10-039-P-0001-25

Projekto vertė  9 270,00 Eur
Naudos gavėjas Kauno technologijos universitetas
Finansuojanti institucija Lietuvos mokslo taryba
Tikslas

Paskatinti mokslo ir studijų institucijas bei įmones įsilieti į tarptautines organizacijas, kuriose formuojasi konsorciumai finansavimui iš programos „Europos Horizontas“ gauti.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“ bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinimo laikotarpis
 • Pradžia 2023 m. vasario 23 d.
 • Pabaiga 2024 m. gruodžio 31 d.
Pagrindinės veiklos Europos inovacijų ir technologijų instituto (toliau – EIT) „RawMaterials“ žinių ir inovacijų bendrijos projektų narystės (project partner membership) pratęsimas, kuris įgalina kartu su Rygos technikos universitetu (RTU) ir Talino technologijos universitetu (TTU) toliau įgyvendinti projekto “EIT RawMaterials Baltic Hub” (2023-2025) veiklas. “EIT RawMaterials Baltic Hub” veiklos skatina naujų startuolių kūrimąsi Baltijos regione per gebėjimų stiprinimo iniciatyvas ir geresnę sąveiką tarp akademinės bendruomenės, tyrimų ir mokslo centrų bei verslo (startuoliai).