Mokslo - verslo projektai

KTU mokslininkų išradimai ir kuriami inovatyvūs technologiniai sprendimai yra aukšto mokslinio lygio ir turi didelį komercinį potencialą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

Pagrindinės NIVC veiklos kryptys

• Tarptautiniu lygiu pripažintų technologijų kūrimas ir perdavimas;
• Inovatyvius produktus kuriančių įmonių steigimas ir vystymas;
• Intelektinės nuosavybės valdymas ir apsauga;
• Antreprenerystės ir inovacijų kultūros ugdymas ir sklaida;
• Aukščiausius valdymo ir paslaugų standartus atitinkantis atviros prieigos centro (APC) valdymo sistemos vystymas.

Kontaktai

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

K. Baršausko g. 59, 51423 Kaunas
mob. +370 672 65 146
e.p. nivc@ktu.lt

 

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos SVV subjektams:

Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.

Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:

tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.

Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Paraiškos pateikimo terminas iki 2021-03-31

Daugiau informacijos spauskite čia. 


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams ir brandiesiems inovatoriams)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos inovatoriams:

  1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
  2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Paraiškos pateikimo terminas iki 2021-03-31

Daugiau informacijos spauskite čia. 

 

Sėkmės istorijos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku