Mokslo - verslo projektai

KTU mokslininkų išradimai ir kuriami inovatyvūs technologiniai sprendimai yra aukšto mokslinio lygio ir turi didelį komercinį potencialą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

Pagrindinės NIVC veiklos kryptys

• Tarptautiniu lygiu pripažintų technologijų kūrimas ir perdavimas;
• Inovatyvius produktus kuriančių įmonių steigimas ir vystymas;
• Intelektinės nuosavybės valdymas ir apsauga;
• Antreprenerystės ir inovacijų kultūros ugdymas ir sklaida;
• Aukščiausius valdymo ir paslaugų standartus atitinkantis atviros prieigos centro (APC) valdymo sistemos vystymas.

Kontaktai

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

K. Baršausko g. 59, 51423 Kaunas
mob. +370 672 65 146
e.p. nivc@ktu.lt

 

Kvietimai teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos SVV subjektams:

Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.

Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:

tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.

Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Paraiškos pateikimo terminas iki 2021-03-31

Daugiau informacijos spauskite čia. 


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams ir brandiesiems inovatoriams)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 finansavimo sąlygų apraše nurodytos finansuojamos veiklos, skirtos inovatoriams:

  1. Inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas.
  2. Inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

Paraiškos pateikimo terminas iki 2021-03-31

Daugiau informacijos spauskite čia. 

 

Sėkmės istorijos