KTU su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Svarbiausios | 2014-09-15

KTU su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

2014 m. rugsėjo 10 d. Kauno technologijos universitetas (KTU) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

 

Sutartis su Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos pirmininku Borisu Bylinskiu pasirašyta, siekiant padėti jaunimui suprasti verslą ir ekonomiką, ugdyti verslumo gebėjimus ir lyderio savybes.  Vadovaudamiesi šia Sutartimi ir įvertindami jaunų žmonių pagrindinių gyvenimo įgūdžių ir kompetencijų, būtinų jų asmeniniam tobulėjimui, užimtumui ir aktyviam pilietiškumui svarbą, Universitetas ir Organizacijų sąjunga susitaria dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo:

  • Skatinant teikti tarpusavio konsultacijas, keistis gerąja patirtimi.
  • Sudarant sąlygas jaunimui ugdytis įvairius bendruosius gebėjimus, pilietiškumą bei išmokti planuoti savo karjeros kelią.
  • Išplečiant bei vykdant tarptautinius bei nacionalinius tyrimų, švietimo, visuomeninės veiklos projektus.
  • Kviečiant viena kitos atstovus į įvairias paskaitas ir užsiėmimus, specializuotas darbo grupes, konferencijas, mokslinių tyrimų rezultatų aptarimus, konferencijas ir jaunimo aktyvumo ir kompetencijų ugdymo problemų sprendimo paiešką.
  • Sudarant sąlygas Organizacijų sąjungos atstovams įgyti praktinių ir teorinių įgūdžių Universitete ir regiono įmonėse.
  • Skatinant Organizacijų sąjungos atstovus įsitraukti į studijų bei praktinio mokymo procesus.

Sutartimi KTU įsipareigojo teikti informaciją apie Universiteto rengiamas neformalaus ugdymo programas; konsultuoti Organizacijų sąjungos narius kompetencijų ugdymo, lyderystės, mokslinių tyrimų, darnios plėtros ir kitomis temomis atitinkančiomis Universiteto kompetenciją; plėsti aktyvių, jaunų žmonių žinias apie savęs pažinimą, skatinti pilietiškumą, ugdyti jaunų žmonių solidarumą, suteikti papildomų žinių apie projektų valdymą, darbą grupėse, finansinį raštingumą, karjerą, saviugdą, psichologiją, atsižvelgiant į OS narių poreikius, siūlyti neformalaus ugdymo programas, kursus bendrųjų kompetencijų ugdymui; suteikti Organizacijų sąjungos nariams galimybę susipažinti su Panevėžio regiono įmonėmis; kviesti Organizacijų sąjungos narius dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kursuose, seminaruose atitinkančiuose šios sutarties turinį; mokymo procesą orientuoti ir pritaikyti įvairaus amžiaus ir poreikių jaunimui; objektyviai, lanksčiai ir nešališkai vertinti jaunuolio mokymosi pasiekimus ir teikti Organizacijų sąjungai informaciją apie jaunuolio  lankomumą, mokymosi pasiekimus ir elgesį; kviesti Organizacijų sąjungos narius dalyvauti Universiteto renginiuose: „Praktikų birža“ bei „Karjeros dienas“; viešinti Universiteto absolventų „Sėkmės istorijas“ kviečiant Organizacijų sąjungos narius skaityti paskaitas moksleiviams, rengiant bukletus su nuotraukomis ir istorijomis, talpinant jas internete; rengti bendras studentų ir jaunimo organizacijų narių sportines žaidynes.

 

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ įsipareigojo užtikrinti reikalingą grįžtamąjį informacinį ryšį iš regiono jaunimo organizacijų; kviesti Universitetą dalyvauti įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose atitinkančiuose šios sutarties turinį; bendradarbiauti, ruošiant bendras neformaliojo ugdymo programas, rašant paraiškas atitinkančias šios sutarties turinį; užtikrinti Organizacijų sąjungos narių dalyvavimą universiteto rengiamuose kursuose, seminaruose, susitikimuose; teikti Universitetui reikalingą informaciją apie kursuose, seminaruose ir kt. dalyvaujančius  (studijuojančius) asmenis; dalyvauti Universiteto renginiuose: „Praktikų birža“ bei „Karjeros dienas“; organizuoti priemones Panevėžio miesto įvaizdžiui gerinti; viešinti Universiteto absolventų „Sėkmės istorijas“; dalyvauti Universiteto rengiamose bendrose studentų ir jaunimo organizacijų sportinėse žaidynėse.