Europos Komisija skirs 100 mln. eurų sparčiam inovacijų diegimui ir penkias premijas už inovacijas

Mokslas | 2014-09-01

Liepos 22 d. Europos Komisija pateikė išsamesnės informacijos apie naują, 100 mln. EUR vertės spartaus inovacijų diegimo (SID) bandomosios programos veiksmą ir penkias premijas už inovacijas pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, kurios biudžetas siekia 80 mlrd. EUR. 

SID tikslas – paremti Europos ekonomiką novatoriškoms įmonėms ir organizacijoms teikiant dotacijas, kurios taptų galutiniu postūmiu puikioms idėjo ms patekti į rinką. Premijomis apdovanojama už visuomenei itin svarbius technologinius proveržius. Vykdant pirmą dvejų metų programos „Horizontas 2020“ darbo programos dalį, iniciatyvomis labiausiai siekiama paremti inovacijas Europoje. Šiandien taip pat patvirtinama, kad kvietimams teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“ 2015 m. bus skirta 7 mlrd. EUR, ir pateikiamas paraiškų teikimo grafikas (MEMO/14/492).

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn pasakė: „Pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“ sulaukė didžiulio dėmesio – jau pateikta daugiau kaip 17 000 pasiūlymų. Džiaugiuosi, kad akivaizdžiai auga pramonės, ypač mažų įmonių, susidomėjimas. Šiandien skelbiame 2015 m. kvietimus teikti paraiškas ir esu įsitikinusi, kad jie sulauks tokio pat didelio susidomėjimo. Spartus inovacijų diegimas ir naujos premijos inovacijų kūrėjams iš visos Europos sudarys dar daugiau galimybių dalyvauti. Šiomis priemonėmis prisidedame prie Europos konkurencingumo didinimo, ekonomikos augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo“. 

Paraiškas pagal spartaus inovacijų diegimo programą bus galima teikti nuo 2015 m. sausio mėn. Pagal ją bus remiami nedideli trijų–penkių aktyviai versle dalyvaujančių organizacijų konsorciumai siekiant daug žadančioms idėjoms suteikti galutinį postūmį patekti į rinką. Idėjas galima teikti iš bet kurios technologijų ar jų taikymo srities, o dalyvauti gali kiekvienas ES arba programos „Horizontas 2020“ asocijuotojoje šalyje įsisteigęs juridinis subjektas.

Penkių premijų už inovacijas konkursai prasidės 2014 m. pabaigoje – 2015 m. pradžioje. 2015 m. 6 mln. EUR vertės premijos apims tris skirtingas mokslinių tyrimų temines sritis: sveikatą (premijos už antibiotikų naudojimo mažinimą ir maisto skenerį), aplinką (premija už oro taršos mažinimą) ir IRT (premijos už bendrą dalijimąsi spektru ir optinį perdavimą).

Šiandien priimtoje atnaujintoje darbo programoje patvirtintos 2015 m. kvietimų teikti paraiškas, apie kuriuos pirmą kartą paskelbta praėjusį gruodį, detalės ir nurodyti pasiūlymų teikimo terminai (žr. IP/13/1232). Visas finansavimo pagal programą „Horizontas 2020“ galimybes galima rasti Dalyvių portale.

Reakcija į pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“

Gruodį paskelbti pirmieji kvietimai teikti paraiškas pagal programą „Horizontas 2020“ sulaukė didžiulio susidomėjimo – iki birželio pabaigos pateikta daugiau kaip 17 000 pasiūlymų, o prašomas finansavimas devynis kartus viršija turimas lėšas. Tai gerokai daugiau, palyginti su ankstesne 7-ąja bendrąja programa (7BP), ir tai reiškia didesnę konkurenciją. Labai padaugėjo paraiškų iš pramonės sektoriaus – įmonių pateiktos paraiškos pagal programos „Horizontas“ pramonės pirmavimo ir visuomenės uždavinių ramsčius sudaro 44 proc. visų paraiškų, palyginti su 30 proc. pagal panašias 7BP sritis. Ypač aktyviai dalyvauja MVĮ – pagal programos „Horizontas“ pirmavimo kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas sričių kvietimą teikti paraiškas MVĮ pateikė daugiau kaip 5 500 paraiškų ir beveik 2 700 finansavimo paraiškų pagal naują 3 mlrd. EUR vertės MVĮ skirtą priemonę.

Pagrindiniai faktai

„Horizontas 2020“ – didžiausia bendroji ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa iš visų kada nors buvusių. Jos septynerių metų biudžetas – beveik 80 mlrd. EUR. Didžioji dalis ES lėšų moksliniams tyrimams skiriama rengiant konkursus, tačiau pagal programą „Horizontas“ taip pat skiriama lėšų Europos Komisijos mokslinių tyrimų padaliniui Jungtiniam tyrimų centrui, Europos inovacijų ir technologijų institutui bei pagal Euratomo sutartį atliekamiems moksliniams tyrimams. Taip pat skelbiami atskiri kvietimai teikti paraiškas pagal specialias partnerystės su pramonės sektoriumi ir valstybėmis narėmis iniciatyvas (žr. IP/13/668 ir IP/14/796). Visas 2015 m. ES mokslinių tyrimų biudžetas, įskaitant lėšas minėtoms sritims ir administracinėms išlaidoms, sudarys apie 9,9 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos:
MEMO/13/1085: „Horizontas 2020“ – ES naujoji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa
Programos „Horizontas 2020“ svetainė
Dalyvių portalas

Pranešimas parengtas remiantis www.mita.lt informacija